събота, 9 ноември 2013 г.

Какво означава "Максимално Съдържание на ЛОС" върху опаковката на интериорните бои?

Какво означава "Максимално Съдържание на ЛОС" върху опаковката на интериорните бои?

Колкото по-ниско е съдържанието на ЛОС в продукта, толкова по-екологичен и безвреден е за нашето здраве. 

Ето как си изписват термините върху етиката и какво означават

Термини:
"Летливо органично съединение (ЛОС)" е всяко органично съединение, което има температура на кипене, по-ниска или равна на 250°С, измерена при стандартно налягане 101,3 kРа.

"Съдържание на ЛОС" е масата на летливите органични съединения, изразена в грамове (g), без да се включва масата на ЛОС, която реагира химически при съхненето, за да образува част от покритието, отнесена спрямо 1 литър (l) от годния за употреба краен продукт

"Органичен разтворител" е всяко ЛОС, което се употребява самостоятелно или в комбинация с други вещества, за да разтваря или да разрежда суровини, продукти или отпадъци, или се употребява като почистващо средство за разтваряне на замърсители или като средство за диспергиране, или за регулиране на вискозитета, или за регулиране на повърхностни напрежения, или като пластификатор или консервант.

От 2007 г. е в сила Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

(Държавен вестник брой: 20 / Година: 2007 / Орган на издаване: МС / Дата на обнародване: 19.03.2007)

С наредбата се определят изискванията към определени бои, лакове и авторепаратурни продукти с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения (ЛОС) при образуването на тропосферен озон, включително норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите в годно за употреба състояние, и правилата за етикетиране и пускане на пазара на продукти, в т.ч. със съдържание на ЛОС, по-високо от установените норми. (Чл. 1.) Наредбата не изключва действието на други нормативни актове, включително свързани с етикетирането, качеството на продуктите, сигурността, защитата на човешкото здраве и околната среда. (чл.2)

Съгласно Чл. 5.
(1) На етикета върху опаковката на продуктите трябва да се изписват следните данни:
1. подкатегорията на продукта и нейното обозначение, както и съответната норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l съгласно приложение № 2;
2. максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт в неговото състояние, годно за употреба.
(2) Текстът на етикета е на български език;

 
Норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продукти по чл. 1
А. Категория "Бои и лакове"
Подкатегория на продуктаТипЕтап 1(*)Етап 2(*)
(от 1 януари 2007 г.)(от 1 януари 2010 г.)
1234
a) Продукти за матови покрития за вътрешни(1)ППВО7530
стени и тавани(2)ППОР40030
б) Продукти за гланцови покрития за вътрешниППВО150100
стени и таваниППОР400100
в) Продукти за покрития за външни стени наППВО7540
минерална основа - предназначени за прилаганеППОР450430
на външни стени, зидария, тухли или мазилка
г) Вътрешни/външни декоративни и покривниППВО150130
бои за дърво, метал или пластмасаППОР400300
д) Вътрешни/външни декоративни лакове иППВО150130
байцове за дърво, включително непрозрачниППОР500400
байцове за дърво
е) Вътрешни и външни тънкослойни байцовеППВО150130
за дървоППОР700700
ж) ГрундовеППВО5030
ППОР450350
з) Фиксиращи грундовеППВО5030
ППОР750750
и) Еднокомпонентни продукти за покритияППВО140140
ППОР600500
к) Двукомпонентни продукти за покритияППВО140140
ППОР550500
л) Многоцветни продукти за покритияППВО150100
ППОР400100
м) Продукти за декоративни покритияППВО300200
ППОР500200
(*) Всички норми са изразени в g/l годен за употреба краен продукт.
(1)ППВО - продукти за покрития на водна основа.
(2)ППОР - продукти за покрития на основата на органичен разтворител.
Б. Категория "Авторепаратурни продукти"
Подкатегория на продуктаФаза 1(*)
(от 1 януари 2007 г.)
a) Подготвителни и почистващи продукти
- Подготвителни продукти850
- Продукти за предварително почистване200
б) Кит - всички видове250
в) Грунд
- Шприц кит и универсален грунд за метал540
- Грунд за временна защита780
г) Продукт за финишно покритие420
д) Продукти за специални финишни покрития840
* Нормите са изразени в g/l годен за употреба краен продукт с изключение на подкатегория "a", при която трябва да се извади съдържанието на водата в продукта, годен за употреба.Ето и някои други термини и как да ги четем от опаковката
§ 1. По смисъла на наредбата:

2. "Вещество" е всеки химичен елемент или негови съединения, образувани в природата или промишлено произведени, независимо от агрегатното им състояние - твърдо, течно или газообразно.
3. "Препарати" са смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества.
4. "Органично съединение" е всяко съединение, съдържащо въглерод и поне един или повече атоми от следните елементи: водород, кислород, сяра, фосфор, силиций, азот или халогенни, с изключение на въглеродни оксиди и неорганични карбонати и бикарбонати.
5. "Летливо органично съединение (ЛОС)" е всяко органично съединение, което има температура на кипене, по-ниска или равна на 250°С, измерена при стандартно налягане 101,3 kРа.
6. "Годен за употреба краен продукт" е препарат, включващ всички съставки, прибавени преди неговото нанасяне върху повърхността.
7. "Съдържание на ЛОС" е масата на летливите органични съединения, изразена в грамове (g), без да се включва масата на ЛОС, която реагира химически при съхненето, за да образува част от покритието, отнесена спрямо 1 литър (l) от годния за употреба краен продукт съгласно § 1, т. 6.
8. "Органичен разтворител" е всяко ЛОС, което се употребява самостоятелно или в комбинация с други вещества, за да разтваря или да разрежда суровини, продукти или отпадъци, или се употребява като почистващо средство за разтваряне на замърсители или като средство за диспергиране, или за регулиране на вискозитета, или за регулиране на повърхностни напрежения, или като пластификатор или консервант.
9. "Продукт за (нанасяне на) покритие" е всеки препарат, включително всички органични разтворители или препарати, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното му нанасяне, който се използва за образуване на филм с декоративен, защитен или друг функционален ефект на повърхността.
10. "Филм" е непрекъснат слой, получен в резултат на прилагането на едно или повече покрития върху някакъв материал.
11. "Бои и лакове" са продукти, използвани за покрития на сгради, на техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели, изброени в подкатегориите съгласно приложение № 1, с изключение на аерозолите.
12. "Продукти за покрития на водна основа (ППВО)" са препарати за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на вода.
13. "Продукти за покрития на основата на разтворител (ППОР)" са препарати за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на органичен разтворител.
14. "Авторепаратурни продукти" (продукти за пребоядисване - поправка на пътни превозни средства) са препарати, които се използват при пребоядисване - поправка на пътни превозни средства от отделните категории съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар